Dr Patrycja Pałka

Językoznawca polonista, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim – pracę magisterską pt. Marketing bezpośredni w perspektywie językoznawczej napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Wolińskiej. Doktorat z języka handlowego obroniła w 2007 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Języka i Dialektologii.

Jest autorką książki pt. Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej (Katowice 2009), będącej częścią rozprawy doktorskiej opracowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Przybylskiej, oraz współautorką Przewodnika po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia) (razem z dr hab. Agatą Kwaśnicką-Janowicz) (Kraków, 2017), jak i pracy zespołowej Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, pod red. D. Ochmann, R. Przybylskiej (Kraków 2017) (współautorstwo haseł: Barbara Batko-Tokarz, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Donata Ochmann, Patrycja Pałka, Sylwia Przęczek-Kisielak, Renata Przybylska, Maciej Rak, Kazimierz Sikora). W jej dorobku istotne miejsce zajmuje także redakcja haseł (w latach 2007–2018) w Wielkim słowniku języka polskiego PAN (www.wsjp.pl, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki).

Interesuje się semantyką, leksykografią, pragmalingwistyką i analizą dyskursu, a także komunikacją społeczną, językoznawstwem korpusowym i komputerowym oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Wykłada m.in. gramatykę opisową, techniki perswazji i manipulacji, strategie budowania wizerunku oraz komunikację społeczną. Prowadzi cykliczne warsztaty z poprawności językowej i językowych zasobów cyfrowych. Współpracowała jako wykładowca i szkoleniowiec m.in. z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Harvard Business Review Polska, Specjalistyczną Poradnią Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej czy Starostwem Powiatowym w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i członek Zarządu Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego. Sekretarz Redakcji Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Adres mailowy: p.palka@uj.edu.pl

Publikacje; Życiorys Naukowy;