Kazimierz Sikora, dr hab. prof. UJ

Miejsce pracy: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Historii Języka i Dialektologii

Data i miejsce urodzenia: 03.10.1959 r. Kraków.

            Zainteresowania naukowe: dialektologia, etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, kontakty językowe, pragmatyka językowa, semantyka, leksykologia i leksykografia, aksjolingwistyka, gramatyka grzeczności i etykieta językowa, folklor.

 

Wyjazdy badawcze:

Wyjazdy w ramach programów Erasmus (do Preszowa w roku 1997) i Erasmus+ na wykłady do Uniwersytetu Wileńskiego; Wilno, 15–19.04.2018 r. Wyjazdy badawcze do Rezekne na Łotwie w 2017 i 2018 r. (badanie języka miejscowych Polaków). Wyjazd do Preszowa 15.02 – 14.04 2019 r. (staż badawczo-szkoleniowy).

Życiorys:

1. 1978-1983 – studia polonistyczne, specjalność nauczycielska (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

2.  1983   – tytuł magistra w dziedzinie językoznawstwa (praca magisterska: „Gwara miejska na przykładzie Bronowic Wielkich w Krakowie”; promotor prof. dr hab. Bogusław Dunaj).

3. od 20 VII 1982 r. – praca w zespołach naukowych  badających język mówiony (problem węzłowy: "Miejska polszczyzna mówiona Krakowa", „Słownik frekwencyjny polszczyzny mówionej Krakowa", „Gramatyka komunikacyjna języka polskiego”).

4. 1988-1993 – współpraca z prof. Karolem Dejną przy dziele: „Atlas gwar polskich”. Samodzielne badania dialektologiczne w czterech punktach Małopolski południowej.  

5. 1988 – asystent w Zakładzie Historii Języka i Dialektologii (starszy asystent  w 1990 r.).

6. 1988-1992 – badania dialektologiczne na Orawie (wspólnie z prof. Józefem Kąsiem) i badania okolic Krakowa.

7. 1996  – po kilku latach prac zespołu wydanie pod kierunkiem prof. B. Dunaja nowatorskiego "Słownika współczesnego języka polskiego". W zespole odpowiadał w szczególności za opracowanie frazeologii.

8. 1997 – obrona pracy doktorskiej pt. "Partykuły gwarowe (na przykładzie gwar orawskich)" (promotor prof. dr hab. Bogusław Dunaj). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

9. od 1 X 2001 – adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii IFP UJ (dziś Wydziału Polonistyki).

10. 2010  – Uzyskanie habilitacji na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: „Grzeczność językowa wsi. Cz. I. System adresatywny”. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska, prof. dr hab. Halina Pelcowa, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg oraz prof. dr hab. Bogusław Dunaj.

11. 2018 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osiągnięcia dydaktyczne: a) wypromowanych 2 doktorów; otwarte 2 kolejne przewody doktorskie; b) wypromowanych 41 magistrów i ponad 100 licencjatów; c) wieloletnia opieka nad Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia; d) nagroda im. H. Kołłątaja za osiągniecia w pracy dydaktycznej w 2018 r..

Badania naukowe i kierowanie zespołami badawczymi: Granty MNiSW – koordynacja i opieka naukowa: a) Koordynator Diamentowego Grantu p. Aleksandry Skórzak pn. „Dialektologiczna Fonoteka Wydziału Polonistyki UJ” DI2013 001343 Od 11 X 2014 r. do 2018 r. b) Inne projekty finansowane ze środków krajowych: Koordynator i opiekun naukowy programu NCK Ojczysty – dodaj do ulubionych: 1. Ojczysty - dodaj do ulubionych 2016: Bukiet szczurowski (6126/16) (ukończony); 2. Ojczysty - dodaj do ulubionych 2017: Atlas małej ojczyzny – mikrotoponimia regionu szczurowskiego (7783/17). (ukończony)

Prace na rzecz środowiska naukowego: a) Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (2005-2011); 2011 do teraz: członek Zarządu Głównego TMJP; b) od 2011 roku członek i sekretarz Komisji Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; c) od 2016 roku członek Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie; d) członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (od 2016 roku).

Funkcje w postępowaniach naukowych: a) sekretarz w 1 postępowaniu habilitacyjnym dr Mirosławy Mycawki w 2013 r.; b) recenzent w 6 przewodach doktorskich (od 2011 r.), m.in. w Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Publikacje >>; Konferencje >>