Dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Od 2015 r. doktor habilitowany nauk humanistycznych (na stanowisku prof. UJ od 1 V 2019 r.) na podstawie dorobku naukowego, w szczególności monografii Kulturemy podhalańskie (Kraków 2015). Komisja habilitacyjna podjęła decyzję o wyróżnieniu habilitanta, otrzymał również Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
W 2006 r. na Wydziale Polonistyki UJ obronił doktorat pt. Językowy obraz zwierząt w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza na tle kultury ludowej (promotor – prof. dr hab. J. Kąś).
W 2004 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Polonistyki UJ (pracę magisterską pt. Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich napisał pod kierunkiem prof. dra hab. J. Kąsia).
W Katerze Historii Języka i Dialektologii pracuje od 2007 r. Interesuje się dialektologią i etnolingwistyką, a w szczególności frazeologią gwarową, gwarami Podtatrza, aksjolingwistyką gwarową, historią dialektologii i ludoznawstwa.

Repozytorium UJ >>

Academia.edu >>

Audycje Radia Kraków z  wypowiedziami naukowymi >>

Wykłady gościnne:

 1. Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (2012, 2018),
 2. Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa (2020),
 3. Petersburski Uniwersytet Państwowy (2014, 2016, 2017, 2018, 2019),
 4. Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (2016),
 5. Uniwersytet Trewirski (2016, 2018),
 6. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (2017, 2018, 2019),
 7. Uniwersytet Wileński (2019),
 8. Uniwersytet Ottona von Guerickego w Magdeburgu (2010).

Nagrody i wyróżnienia:

1) Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2017);

2) Nagroda Rektora UJ „za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej" (2008, 2012, 2016, 2019);

3) Nagroda Rektora UJ zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe (2018); 

4) Nagroda honorowa Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągniecie naukowe dla zespołu autorskiego za pracę Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (2018);

5) Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009);

6) Nagroda Rektora PPWSZ „za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych" (2005, 2006, 2007, 2010, 2011).

Członkostwo:

 1. Komitet Językoznawstwa PAN (2020–2023);
 2. Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2018);
 3. Sekcja Frazeologiczna (od 2006 r.) Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk;
 4. Sekcja Etnolingwistyczna (od 2008 r.) KJ PAN;
 5. Sekcja Dialektologiczna (od 2016 r.) KJ PAN;
 6. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2005 r.);
 7. Polskie  Towarzystwo Językoznawcze (od 2007 r.);
 8. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2015 r.);
 9. Rada Naukowa Związku Podhalan (od 2018 r.).

 

Praca w redakcjach czasopism naukowych:

1) „LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ”: od 2010 r. redaktor działów:  Dialektologia i Etnolingwistycznego; od 2017 r. zastępca redaktora naczelnego; od 12 XII 2018 r. redaktor naczelny; http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/redakcja; https://journals.akademicka.pl/lv/about/editorialTeam;
2) „Записки з українського мовознавства" (Odessa, Ukraina) (od 2020 r.) - członek kolegium redakcyjnego;
http://zum.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-0;

3) „Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ФІЛОЛОГІЯ” (Użhorod, Ukraina) (od 2020 r.) – członek kolegium redakcyjnego; http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/about/editorialTeam

4) „Almanach Nowotarski” (2017-2019) – członek redakcji. 

 

Sekretarzowanie:

1) Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2011 r.);
2) „LingVariów. Półrocznika Wydziału Polonistyki UJ” (2011–2017 r.).

Projekty naukowe (koordynator merytoryczny):

1) Wiśniowsko godka – projekt Narodowego Centrum Kultury realizowany przez GOKiS w Wiśniowej i Wydział Polonistyki UJ, od IV 2017 do XI 2017 r.
2) Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej –  projekt Narodowego Centrum Kultury realizowany przez GOKiS w Wiśniowej i Wydział Polonistyki UJ, od IV 2018 do XI 2018 r.
3) Na Przykopie i Zaborku. Mikrotoponimia gminy Rzewnie  –  projekt Narodowego Centrum Kultury realizowany przez GCK  w Rzewniu i Wydział Polonistyki UJ, od 20 V 2019 do 14 X 2019 r.

Działalność organizacyjna:

1) Współorganizator sześciu międzynarodowych konferencji naukowych, uczestnik konferencji w Polsce i za granicą (Berlin x 3, Grodno, Jekaterynburg x 2, Lwów x 3, Kijów, Petersburg x 4, Praga, Riepino, Suczawa x 2, Trewir, Wilno);
2) Opiekun Sekcji Dialektologicznej Koła Naukowego Studentów Językoznawców UJ im. Mieczysława Karasia. Uczestnik wielu wyjazdów dialektologicznych.  

Recenzje w przewodach doktorskich:

O. Kielak (2018), A. Świerk (2018), M. Hartenberger (2019), M. Grupa-Dolińska (2020).

Recenzje w przewodach habilitacyjnych:

G. Dziamska-Lenart (2019).

  

Publikacje

Konferencje

Książki do pobrania