Dr hab. Zofia Cygal-Krupa Prof. UJ

Spis publikacji

Każda pozycja została opatrzona symbolami, które oznaczają: A – książki, B – artykuły,C – recenzje, sprawozdania, opracowania bibliograficzne, D – wspomnienia pośmiertne,E – opracowania redakcyjne. 

1966

B  Czy Murmeliusz był autorem polskiej części Słownika z 1526 roku, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace Językoznawcze" 1966, nr 3, s. 7-24.

1969

Konspekty do ćwiczeń z fonologii, „Prace Naukowe UŚ Prace Językoznawcze I", Katowice 1969, nr 1, s. 131-136.

Teksty dialektologiczne ze Spisza, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Prace Językoznawcze" 1969, nr 1, s. 136-139.

C  T. Kubica-Stęplewska, Nazwy geograficzne pochodne od nazw ryb (praca magisterska napisana pod kierunkiem I. Bajerowej). Rec.: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Prace Językoznawcze" 1969, nr 1, s. 126-127.

1971

Teksty dialektologiczne ze Spisza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 1971, z. 35, s. 257-260.

1974

Cywilizacja i kultura polsko-bułgarska. Podręcznik dla studentów Instytutu Turystyki Międzynarodowej w Burgas. Cz. I, II, Sofia 1974 (współautor: Dymitr Cerow).

Ćwiczenia z praktycznej stylistyki języka polskiego. Skrypt dla studentów ITM w Burgas, Burgas 1974.

1977

E Słownik wymowy polskiej, pod red. M. Karasia, M. Madejowej, Warszawa-Kraków 1977 (członek Zespołu opracowującego Słownik).

1979

Szesnastowieczne edycje „Dictionarii Ioannis Murmellii variarum rerum…". Cz. 1. Uwagi ogólne, ortografia, fonetyka, cechy dialektyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 1979, nr 62.

C  S. Karolak, D. Wasilewska, Polnisch für Fortegeschriftene. Rec.: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Dorobek – plany – metody – podręczniki, pod red. W. Miodunki, Kraków 1979, s. 121-124 (wspólnie z M. Chłopicką).

1981

Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie), pod red. J. Strutyńskiego, Kraków 1981 (członek Zespołu opracowującego Bibliografię).

1982

Próba korelacji programów szkól podstawowych, średnich i wyższych w przedmiocie kultury języka. Postulaty pod adresem dydaktyki uniwersyteckiej, [w:] Dydaktyka literatury polskiej i języka polskiego, red. J. Kowalikowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" 1982, nr 44, s. 31-52 (wspólnie z W. Śliwińskim i  D. N. Wesołowską).

Zaburzenia mowy na tle rozszczepu podniebienia, [w:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Księga Referatów Ogólnopolskiej Konferencji w Toruniu, 27-29 listopada 1978 r., Toruń 1982, s. 156-162 (wspólnie z B. Miszczyk).

1985

Lexique thématique du vocabulaire fondamental de la langue polonaise, Centre d'Étude de la Culture Polonaise de L'Université Lille III, Villeneuve d'Ascq, 1985 (1-ère édition).

C  T. Domański, Manuel pour l'apprentisage en France de la grammaire du polonais contemporaine, Editions de l'Université Paris, Paris 1985. Rec. wyd.: wspólnie z A. Nowakowską.

1986

Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym alfabetycznym i tematycznym, Kraków 1986.

1988

Bibliografia prac Mieczysława Karasia, [w:] Mieczysław Karaś. Język polski i jego historia, Kraków 1988, s. 9-39 (wspólnie z K. Rudek).

1989

Lexique thématique du vocabulaire fondamental de la langue polonaise, Centre d'Étude de la Culture Polonaise de L'Université Lille III, Villeneuve d'Ascq, 1989 (2-ème édition).

1990

A Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), Rozprawy Habilitacyjne UJ, nr 207, Kraków 1990.

1992

Remarques générales sur la langue polonaise des émigrés polonais dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais,[w:] Les ouvriers polonais en France après la Seconde Guerre mondiale. Actes du colloque de Lille 26-27 octobre 1989, textes réunis par E. Gogolewski, Revue du Nord Université Charles de Gaulle Lille III, Hors série – collection Histoire n° 7, Lille 1992, s. 87-98. 

1993

Nazwiska polskie w północnej Francji, [w:] Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych,  red. S. Warchoł, Lublin 1993, s. 103-112.

1995

Introduction,[w:] Les contacts linguistiques franco-polonais, textes réunis par Z. Cygal-Krupa, Traveaux et Recherches, Collection Université Charles de Gaulle – Lille III, Villeneuve d'Ascq 1995, s. 11-12.  

E Les contacts linguistiques franco-polonais, textes réunis par Z. Cygal-Krupa. Traveaux et Recherches, Collection Université Charles de Gaulle – Lille III, Villeneuve d'Ascq 1995.  

BLes noms de famille polonais en France, [w:] Les contacts linguistiques franco-polonais, textes réunis par Z. Cygal-Krupa. Traveaux et Recherches, Collection Université Charles de Gaulle – Lille III, Villeneuve d'Ascq 1995, s. 327-337.

B  Les Préverbes en Polonais, [w:] Les Préverbes dans les langes d'Europe. Introduction à  l' étude de la préverbation, Travaux et Recherches, André Rousseau (éd.), Presses Universitaires de Lille, Lille 1995, s. 269-283.

1996

B  Nazwy koni i krów w południowo-zachodniej Limanowszczyźnie, [w:] Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich, red. S. Warchoł, Lublin 1996, s. 37-47.

B Badania dialektologiczne we Francji, „Studia Dialektologiczne" I, pod red. B. Dunaja i J. Reichana, Kraków 1996, s. 337-351.

B Z problematyki badawczej języka polonijnego w północnej Francji, „Przegląd Polonijny" 1996, z. 3, s. 59-64.

1998

B  Les insuffisances du dictionnaire polonais-français, [w:] La littérature polonaise en France. D'une sélection politique des œuvres à traduire au miroir déformant de la traduction, textes réunis par Maryla Laurent avec la collaboration de Laurence Dyévre. Travaux et Recherches, Université Charles de Gaulle – Lille III, Villeneuve d'Ascq 1998, s. 211-221.

Les recherches lexicologiques et lexicographiques polonaise-française sur le vocabulaire axiologique [w:] Langues et peuples d'Europe Centrale et Orientale dans la culture française, poublié sous la direction de D. Bartol-Jarosińska, Institut d'Études Slaves, Paris 1998, s. 15-26.

Pole wyrazowe wartości „życie religijne", [w:] Collectanea Linguistica in honorem Casimiri Polański, pod red. M. Brzeziny i H. Kurek, Kraków 1998, s. 41-48.

Słownictwo gwary Dobrej,[w:] K. Dejna, Atlas gwar polskich, T. 1. Małopolska, Warszawa 1998 (opracowanie punktu nr 923 D, s. 55 oraz w poszczególnych mapach).

C S. Śniatkowski, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków 1998. Rec. wyd.

1999

Biały kolor w „Panu Tadeuszu" i jego francuskim przekładzie Roberta Bourgeois, [w:] Mickiewicz i Kresy. Rozprawy przedstawione na międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie 4-6 grudnia 1997, pod red. Z. Kurzowej i Z. Cygal-Krupowej, Kraków 1999, s. 281-292 (wspólnie z J. Śrutek).

E  Mickiewicz i Kresy. Rozprawy przedstawione na międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie 4-6 grudnia 1997, pod red. Z. Kurzowej i Z. Cygal-Krupowej, Kraków 1999.

Podręczniki i polszczyzna w nauczaniu języka polskiego w północnej Francji, [w:] Problemy edukacji lingwistycznej, pod red. M. T. Michalewskiej, Katowice 1999, s. 293-304.

2000

Nazwy kulturowe i dzierżawcze w mikrotoponimii wsi Porąbka w parafii Dobra (powiat limanowski), „Onomastica" 2000, t. 45, s. 107-114.

2001

C  Bibliografia prac Profesor Zofii Kurzowej, [w:] Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, pod red. Z. Cygal-Krupowej,  Kraków 2001, s. 19-28.

B  Językowy obraz Zosi w „Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza, [w:] Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, pod red. Z. Cygal-Krupowej, Kraków 2001, s. 88-102.

E  Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, pod red. Z. Cygal-Krupowej, Kraków 2001.

2002

B  Językowy obraz matki w poezji ks. Jana Twardowskiego, [w:] Rozmaitości językowe. Ofiarowane Prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego Jubileuszu, pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, Kraków 2002, s. 51-62.

Z problematyki mikrotoponimii we wsi Porąbka, w powiecie limanowskim, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" I,pod red. L. Bednarczuka, M. Mączyńskiego, T. Szymańskiego, Kraków 2002, s. 37-45.

C  Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2002. Rec.: „Język Polski" 2002, z. 4, s. 293-297.

2003

Tradycje kulturowe parafii Dobra, [w:] Kultura wsi podkarpackiej, pod red. H. Kurek, F. Tereszkiewicza, Kraków 2003, s. 123-131.

2004

B  Językowy obraz świat Bożego Narodzenia w poezji  ks. Jana Twardowskiego, „Literatura Ludowa" 2004, nr 1, s. 5-13.

Kolor „żółty" i „złoty" w „Panu Tadeuszu", „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" II, pod red. L. Bednarczuka, E. Stachurskiego, T. Szymańskiego, Kraków 2004, s. 59-69.

Zofia Kurzowa (1931-2003), [w:] Złota Księga Uniwersytet Jagielloński. Suplement. 600-lecie Odnowienia Akademii Krakowskiej, pod red. W. Waleckiego, Kraków 2004, s. 46-59.

2005

B  Obraz postaw młodzieży wobec zdrowia zawarty w słownictwie tematycznym uczniów tarnowskich szkół, [w:] Prozdrowotny styl życia. Uwarunkowania społeczne, red. T. Lisicki, B. Wilk, A. Walentynowicz, Gdańsk 2005, s. 225-233 (wspólnie z K. Choińską
i M. Pachowicz).

B  Pola leksykalno-semantyczne nazwisk w Radłowie, [w:] Edukacja regionalna, Kraków 2005 (płyta CD-R).

Świat roślin w gwarze Porąbki i okolicy, [w:] Mieczysław Małecki człowiek, uczony, organizator, pod red. J. Ruska, Kraków 2005, s. 271-278.

C  J. Machowska, Nabywanie kategorii przypadka, wiek wczesnoszkolny, Kraków 2005. Rec. wyd.

C  E. Stachurski, Słownictwo Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na tle tekstów i innych poematów romantycznych. Kraków 2005. Rec. wyd.

2006

B  Słownictwo tematyczne  uczniów tarnowskich szkół (kierunki przemian w porównaniu z latami osiemdziesiątymi),[w:]Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 15-20 (wspólnie z K. Choińską).

C  M. Michalik, Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej, Kraków 2006. Rec. wyd.

2007

Diachronia w dydaktyce wyższej szkoły zawodowej (PWSZ w Tarnowie), [w:] „Rozprawy Komisji Językowej  ŁTN", t. LII: Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej. Cz. II, Łódź 2007, s. 15-24  (wspólnie z M. Pachowicz i K. Choińską).

Le polonais des descendants de l'immigration polonais de l'entre-deux-guerres, Lille 2007 (referat wygłoszony podczas Sesji Jubileuszowej z okazji 80-lecia Sekcji Polskiej na Uniwersytecie Lille III).

C  Irena Vaňková, Iva Nebeská, Lucie Saicová Římalová, Jasňa Šlédrová, Co na srdci, to na jazyku.Kapitoly z kognitivní lingvistikyPraha 2005. Rec.: „Etnolingwistyka" 2007, nr 19, s. 285-286.

2008

B  Językowy obraz "Małej ojczyzny" w poezji ks. Jana Twardowskiego, [w:] Profesor Jolancie Żurawskiej. Studia ofiarowane przez kolegów i przyjaciół/Alla professoressa Jolanta Żurawska. Studi offerti da colleghi e amici, red. N. Minissi i/e W. Walecki, Kraków-Warszawa-Napoli 2008, s. 77-91.

Słownictwo tematyczne związane z życiem religijnym uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, [w:] Język katechezy, pod red. R. Przybylskiej i W. Przyczyny, Tarnów 2008, s. 291-300. [wspólnie z K. Choińską i M. Pachowicz]

Współczesna polszczyzna – stan – perspektywy – zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków-Tarnów 2008.

C  „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN"2008, t. 53. Rec. wyd.

2009

Podstawowe słownictwo języka polskiego w pracach leksykograficznych Profesor Zofii Kurzowej, [w:] W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa" poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16–17 maja 2008, pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, Kraków 2009, s. 49-57.

Problematyka językoznawczych prac magisterskich początku XXI wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] W trosce o dobrą naukę, pod. red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009, s. 153-165.

AnnalesAcademiaePaedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica"III, pod red. T. Rittel i S. Śniatkowskiego, Kraków 2009. Rec. wyd.

2010

Pola leksykalno-semantyczne wiara i nauka w encyklice „Fides et Ratio" Ojca św. Jana Pawła II, [w:] Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod. red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 308-312.

Prof. Mieczysław Karaś – uczony i nauczyciel, [w:] Z Przędzela po rektorskie berło… Sesja naukowa poświecona pamięci prof. Mieczysława Karasia, red. M. Kowalik, Rudnik nad Sanem 2010, s. 42-53.

Język polski skupisk polonijnych we Francji, „Studia Dialektologiczne" IV, pod red. H. Kurek, A. Tyrpy, J. Wronicz, Kraków 2010, s. 115-123.

Współczesna polszczyzna w pracach licencjackich absolwentów filologii polskiej PWSZ w Tarnowie, [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, red. naukowa P. Zbróg, Kielce 2010, s. 235-245.

B  Hasła: Z. Klemensiewicz, R. Zawiliński, F. Ziejka, [w:]Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadało, Tarnów 2010.

2011

Nie depczcie przeszłości ołtarzy, „Dziennik Polski" 8.07.2011, nr 157, s. D (wywiad udzielony z okazji 650-lecia Dobrej).

2012

E  Mistrzostwo słowa. Materiały z sesji naukowej 19 maja 2009 r. w Tarnowie, pod red. Z. Cygal-Krupy,  Tarnów 2012.

B  Geneza leksemu słowo, jego znaczenia, metody badawcze, [w:] Mistrzostwo słowa. Materiały z sesji naukowej 19 maja 2009 r. w Tarnowie, pod red. Z. Cygal-Krupy,  Tarnów 2012,s. 7-13.

Wstęp, [w:] Mistrzostwo słowa. Materiały z sesji naukowej 19 maja 2009 r. w Tarnowie, pod red. Z. Cygal-Krupy,  Tarnów 2012, s. 5.

W druku

B Świat roślin w poezji ks. Jana Twardowskiego

B   Pole leksykalno-semantyczne nazw roślin w „Słowniku" J. Murmeliusza z 1526 r.

Profesor Irena Bajerowa – niezwykły człowiek.

Nazwy wsi i osiedli należących do parafii Dobra w powiecie limanowskim.

Grzeczność w gwarach małopolskich (na wybranych przykładach).

Językowy obraz świata w poezji ks. Jana Twardowskiego.

Antroponimia parafii Dobra w powiecie limanowskim.

Legendy w gwarze Dobrej i okolic. Antologia.

Opracowania niepublikowane

Modulanty w języku radia i telewizji. Komputerowe opracowanie bazy danych – tj. wypisanie ze zbioru 8 tysięcy stron tekstu – nagrań wszystkich kontekstów, w których wystąpiły poszczególne modulanty (dyskietka w IP Kraków).

Program licencjackich studiów polonistycznych dla specjalności język polski w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (wspólnie z M. Pachowicz i K. Choińską).

Program opcji: poradnictwo logopedyczne dla specjalności język polski w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Program opcji: animacja kultury dla specjalności język polski w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Założenia ogólne oraz program studiów II stopnia z zakresu filologii polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (wspólnie z M. Pachowicz i K. Choińską).

Oprac. Małgorzata Pachowicz