Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz

Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii WP UJ. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca magisterska pt. Właściwości dialektalne w księdze ławniczej Birczy (fragmenty z lat 1575 – 1599) nawiązywała do bliskich jej zagadnień historycznojęzykowych. Na podstawie obronionej na Wydziale Polonistyki UJ w 2003 roku rozprawy Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości wiejskiej w gwarach okolic Przemyśla ( drukiem w 2005 roku jako Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej w gwarach okolic Przemyśla) uzyskała stopień naukowy doktora. Współautorka Przewodnika po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (2017) oraz pracy zespołowej Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (2017). W 2018 roku opublikowała monografię Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), na podstawie której w 2019 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2004 roku zatrudniona w Katedrze Historii Języka i Dialektologii WP UJ, gdzie rozwija swoje zainteresowania zagadnieniami językoznawstwa historyczno-porównawczego.

Okresowo, w 2008 roku, wykonawca w projekcie Wielkiego słownika języka polskiego, koordynowanym przez Instytut Języka Polskiego PAN. Od roku 2009 współredaktor kolejnego, IV tomu Bibliografii dialektologii polskiej, opracowywanego przez zespół językoznawców WP UJ.

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Zarządu Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego.

Zainteresowania naukowe skupione wokół  zagadnień  historycznojęzykowych. Badania porównawcze semantyki języków słowiańskich dotyczą zwłaszcza  zagadnień etymologicznych.

Publikacje