Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś

Termin: 20.10.2017 - 21.10.2017
Miejsce: Kraków, Wydział Polonistyki UJ

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś.

Szanowni Państwo! W 2017 roku przypada 40. rocznica śmierci wybitnego językoznawcy, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, długoletniego kierownika Katedry Języka Polskiego UJ – Profesora Mieczysława Karasia. Dorobek naukowy Mieczysława Karasia nawiązuje do tradycji krakowskiej szkoły językoznawczej, stanowiąc jej twórczą kontynuację i rozwinięcie. W duchu otwartości na nowe obszary badań i nowe perspektywy metodologiczne, cechującej autora Polskich dialektów Orawy, redaktora Małego atlasu gwar polskich, twórcy koncepcji i zasad redakcyjnych Słownika gwar polskich, chcielibyśmy zaprosić Państwa do wymiany myśli i doświadczeń, jak w dobie nowych kontekstów kulturowych i zmiennych paradygmatów badawczych definiowane są wyzwania, przed którymi stanęło językoznawstwo polonistyczne. Wielokierunkowość zainteresowań naukowych Profesora sprawia, że dyskusja ta może zostać podjęta na polu językoznawstwa diachronicznego, jak i synchronicznego, objąć język ogólny i jego odmiany oraz dotyczyć analizy formalnej i semantycznej języka. W nawiązaniu do bogatego dorobku naukowego Mieczysława Karasia zapraszamy nie tylko do przypomnienia Jego prac, również z dziedziny onomastyki i edytorstwa tekstów dawnych, ale także konfrontacji ich wyników ze stanem obecnym oraz określenia wpływu, jaki wywarły one na współczesne badania językoznawcze. Mamy nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, do jakiego stopnia zmieniła się problematyka i metodologia badań, czy analizowane zagadnienia stanowią kontynuację, reinterpretację czy przeciwieństwo badanych obszarów i problemów badawczych Profesora. W toku wymiany poglądów i doświadczeń zachęcamy do wskazania ograniczeń, ale też nowych obszarów i możliwości współczesnych dyskursów teoretycznych w badaniach polonistycznych. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji.

 

Program >>

 

Zaproszenie do członkostwa w Komitecie Honorowym konferencji przyjęli krakowscy Uczniowie Prof. Mieczysława Karasia:

prof. dr hab. Bogusław Dunaj

prof. dr hab. Zofia Cygal-Krupa

dr Maria Madejowa

prof. dr hab. Władysław Miodunka

prof. dr hab. Joanna Okoniowa

prof. dr hab. Jerzy Reichan

prof. dr hab. Aleksander Zajda

 

 Informacje organizacyjne: Obrady odbywać się będą w dniach 20–21 października 2017 r. w salach Wydziału Polonistyki UJ. Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN i obejmuje przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację w tomie pokonferencyjnym po przejściu zwykłej procedury recenzenckiej.

Formularz zgłoszeniowy, wraz z krótkim streszczeniem referatu (500–1000 znaków), prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2017 r. na adres:

nowekonteksty2017@gmail.com

lub pocztą tradycyjną na adres: dr Agata Kwaśnicka-Janowicz, Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków (z dopiskiem: Nowe Konteksty).

Przewidywany czas wystąpienia: 15–20 min Organizatorzy nie zapewniają noclegu, ale służą pomocą w znalezieniu zakwaterowania na czas konferencji. Szczegółowe informacje dotyczące oferty noclegowej zostaną Państwu przesłane po 1 kwietnia 2017 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych wystąpień.

 

Z wyrazami szacunku

 

Komitet organizacyjny:

 prof. dr hab. Renata Przybylska

 dr hab. Maciej Rak

dr Agata Kwaśnicka-Janowicz

 

Formularz zgłoszeniowy >>

Data opublikowania: 13.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski